Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «Α. ΖΩΝΙΟΥ - Κ. ΜΠΕΚΡΗΣ Ο.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία»). Σκοπό του παρόντος αποτελεί η ενημέρωσή των χρηστών του Ιστοτόπου μας (εφεξής ο «Χρήστης») αναφορικά με τους όρους που διέπουν τη χρήση του και την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που φιλοξενείται σε αυτόν (εφεξής οι «Όροι»).

Παρακαλούμε, πριν από την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών, την Πολιτική Cookies καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας.  Με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και με την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω αυτού, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και τις ανωτέρω Πολιτικές που διέπουν τη συναλλαγή σας μαζί μας.

1. Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπό της, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της καθώς και αναφορικά με την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

2. Ευθύνη του χρήστη

Κάθε Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ιστοτόπου όπως νόμος ορίζει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει, ενδεικτικά, να μη χρησιμοποιεί τoν Ιστότοπο για:

  • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου περιεχομένου κάθε είδους, περιεχομένου που δύναται να επιφέρει παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς και περιεχομένου πάσης φύσεως που δύναται να προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχομένου πάσης φύσεως το οποίο προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κ.ο.κ.
  • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχομένου πάσης φύσεως για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις όπως, ενδεικτικά, εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας,
  • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχομένου πάσης φύσεως το οποίο παραβιάζει τυχόν υφιστάμενο δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • την ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
  • την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  • τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο Χρήστης χρησιμοποιώντας τον παρούσα Ιστότοπο, αναλαμβάνει να υποβάλλει αληθείς και θεμιτές παραγγελίες και φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των εκάστοτε στοιχείων που παρέχει στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που παρασχεθούν αναληθείς ή ανακριβείς πληροφορίες η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία εκτέλεσης της υποβληθείσας παραγγελίας.

3. Ευθύνη

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση προϊόντων καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρέχει μέσω του Ιστοτόπου της ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκεί κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, και στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, σχετικά με καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Χρήστη λόγω της χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι Χρήστες ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση και ως εκ τούτου οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shop@zoniou.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το περιεχόμενο που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

4. Ομαλή λειτουργία

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ιστοτόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η χρήση του Ιστοτόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη και χωρίς σφάλματα. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Χρήστη λόγω μη ομαλής ή διακοπής της λειτουργίας του Ιστοτόπου ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης των Χρηστών σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστοτόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης.

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) ή των αρχείων των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπός της θα παρέχεται χωρίς διακοπή ούτε ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια λογισμικά.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημιάς (άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής) που ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης του Ιστοτόπου και η οποία συνδέεται με: α) τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του Ιστοτόπου από τον Χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής του υποδομής με την ιστοσελίδα, β) ιούς που ενδέχεται να κυκλοφορούν προκαλώντας προβλήματα ή άλλης φύσεως ζημιά, γ) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή απώλεια των δεδομένων του χρήστη, δ) το κόστος ανάκτησης δεδομένων ή πληροφοριών, ε) πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου, ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με παρεμβολές κατά τη χρήση ή διακοπή του Ιστότοπου.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

6. Σύνδεσμοι (links) της της ιστοσελίδες

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς ιστότοπους τρίτων εκτός της Εταιρείας. Το περιεχόμενο των ιστότοπων αυτών  διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών της οι οποίοι ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των ιστότοπων αυτών, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια αυτών των ιστοτόπων και δεν ευθύνεται για τη λειτουργία, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προιόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς. Η παραπομπή σε της ιστοσελίδες γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο του Χρήστη και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου, η δε παραπομπή δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση, εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

7. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος  www.zoniou.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου που αναρτάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και του Ιστότοπου www.zoniou.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στοιχείων στον Ιστότοπο της Εταιρείας δεν δύναται με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης προς τον Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Ο Χρήστης δύναται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Ιστότοπου για αυστηρά προσωπική του χρήση χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει το σύνολο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της εταιρείας από οποιαδήποτε προσβολή. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο της ιστοσελίδας που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Ιστότοπος δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση για εμπορικό ή άλλο σκοπό παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της ιστοσελίδας και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Ιστοτόπου καθώς και η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται, περαιτέρω, η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο Χρήστης θεωρεί ότι μέσω του Ιστοτόπου παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του, δύναται να ενημερώσει την Εταιρείας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@zoniou.gr προσδιορίζοντας το τμήμα του Ιστότοπου που θεωρεί ότι προσβάλει τα δικαιώματά του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την  εν λόγω προσβολή.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι Χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας στον Ιστότοπο www.zoniou.gr χωρίς να παράσχουν στην Εταιρεία οιαδήποτε προσωπική τους πληροφορία. Ο εκάστοτε Χρήστης καλείται να παράσχει κατά περίπτωση συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.λ.π.) κατά κανόνα για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του και για την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή ενωσιακή  νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε Χρήστη του για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του Χρήστη με την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι της οποίας ισχύουν ως αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης. Περαιτέρω, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα “cookies” που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ανατρέξτε στην Πολιτική .

Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ο Χρήστης παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφορίων και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

9. Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και αποδεκτές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ειδικότερα, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών της  μέσω κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL), μια από τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet. Σε οποιοδήποτε σημείο του Ιστότοπου ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Εταιρεία δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των Χρηστών. Η πληρωμή των προϊόντων μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται με ανακατεύθυνση των συναλλασσομένων Χρηστών σε ειδικά διαμορφωμένη και κρυπτογραφημένη πλατφόρμα χωρίς την παρέμβαση ή μεσολάβηση της Εταιρείας.

10. Newsletter

H Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.zoniou.gr παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες του να επιλέξουν την περιοδική ή κατά περίπτωση πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ, με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

11. Ανήλικοι

Οι χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για τη σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων. Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

12. Επίλυση διαφορών

Για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει εξ’ αφορμής των όρων, της ισχύος τους, της ερμηνείας και της λειτουργίας του Ιστότοπου www.zoniou.gr , θα καταβάλλεται προσπάθεια για φιλική επίλυση. 

Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς σε εξωδικαστικό επίπεδο, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

13. Τροποποίηση όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο  (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο). Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες  ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Τελευταία Ενημέρωση στο πάνω μέρος των παρόντων όρων για να δείτε πότε αυτοί αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση των αναθεωρημένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες όρους, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.